سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علوم انسانی تهران  
عضو هیأت علمی 
 
 
علمی، پژوهشی و اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات سپاه قم 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش در زمینه مدیریت اسلامی 
تدریس 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
مدیریت اسلامی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
مدیریت اسلامی